Resultados

3063
Encuestas Registradas!
105
Voluntarios!
180
Premiados!
(%) Està en alguna associació
(%) Donaries ajudes a idees de grups de joves, si estes idees contribueixen a millorar la societat?
(%) Els/les joves a partir de 16 haurien de ser tingudes en compte per als processos de participació i consulta promoguts des de l'Administració?
(%) Participació per Províncies
(%) Participació per Edat
(%) Participació per Sexe